Jdi na obsah Jdi na menu

DOPIS NÁRODNÍHO ŘEDITLE PAPEŽSKÝCH MISIJNÍCH DĚL K MISIJNÍ NEDĚLI 23. ŘÍJNA 2022

4. 10. 2022

Milí přátelé misií,
příští neděli budeme slavit jako každý rok Světový den misií, Misijní neděli. Téma „Budete mými svědky“
(Sk 1,8) zvolil Svatý otec s naléhavostí dnešní doby, abychom v duchu těchto slov žili misijní rozměr ve
vlastní církvi, ve svém okolí, ale také s Církví celosvětovou.
V letošním roce je pro nás tento den příležitostí, abychom si připomněli několik významných výročí. Je to
400. výročí založení Kongregace de Propaganda Fide, dnes nese název Kongregace pro evangelizaci národů,
a 200. výročí Díla šíření víry, které spolu s Dílem dětí a Dílem sv. Petra apoštola bylo před sto lety uznáno
za dílo „papežské“.


Duch Svatý dovede inspirovat k mimořádnému poslání kohokoli i prosté lidi. Tak to bylo i v případě Pauline
Jaricot, která přesně před 200 lety založila Sdružení pro šíření víry. Její blahořečení jsme oslavili letos
v květnu ve francouzském Lyonu. Navzdory těžkým zdravotním podmínkám odpověděla na Boží volání
tím, že vytvořila modlitební síť a sbírku na misie, aby se tak věřící mohli aktivně účastnit misie „až na konec
země“. Z tohoto geniálního nápadu vznikl Světový den misií. Ten slavíme každým rokem a sbírka z každého
společenství je určena pro všeobecný fond tohoto díla, díky kterému papež podporuje misijní aktivity.
Za modlitby a veškerou podporu papežských misií Vám upřímně děkuji. Z fondu Papežského misijního díla
šíření víry v České republice jsme v letošním roce pomohli chudým lidem v Zambii, Bangladéši, Indii, na
Srí Lance, Paraguay a Papui Nové Guinei částkou skoro 17 milionů korun. V těchto zemích podporujeme
katechisty, místní křesťanská rádia, stavby a opravy kostelů, řeholních domů a kaplí. Pomáháme lidem
zlepšovat životní podmínky, vzdělávat se a více poznávat Boha. Podáváme pomocnou ruku všem
potřebným.


Papež František, jak na sebe prozradil v Poselství k letošní Misijní neděli, má velký sen. Sen o misijní církvi
a o novém období misijní činnosti křesťanských komunit podle Mojžíšovy prosby za Boží lid: „Kéž by
Hospodin udělal z celého národa proroky“ (Nm 11,29)! Pomozme tento jeho sen uvádět ve skutečnost
a buďme všichni tím, čím už díky křtu jsme: Pánovi proroci, svědci, misionáři! Přinášejme svědectví v síle
Ducha Svatého až na konec země.

 

Za Vaši snahu být misionářem ve svém okolí a štědrost při misijní sbírce Vám děkuje a ze srdce Vám
i Vašim blízkým žehná
j

áhen Leoš Halbrštát
národní ředitel
Papežských misijních děl v České republice

 

Na základě ustanovení Kongregace pro evangelizaci národů a Stanov PMD se Misijní neděle slaví ve všech
farnostech a diecézích různého ritu na celém světě. Peníze, sesbírané na Světový den misií v každé diecézi,
farnosti a institutu katolického světa se všechny odevzdávají příslušné Národní kanceláři PMD a použijí se
na hrazení projektů Papežského misijního díla šíření víry. Zašlete je, prosím, co nejdříve na arcibiskupství,
číslo účtu: 45301130/2700, var. symbol: 8VVFF (VV = číslo vikariátu, FF = číslo farnosti dle katalogu
arcidiecéze). Brzké odeslání sbírky umožní včasné informování veřejnosti o výsledku sbírky z této neděle.
Děkujeme.

 

 

PAPEŽSKÁ MISIJNÍ DÍLA – OSLAVY MISIJNÍ NEDĚLE 23. 10. 2022

Prosíme, seznamte, věřící vhodným způsobem s následujícími informacemi. Text můžete vyvěsit na vývěsky.
Upřímně Vám děkujeme za pomoc a spolupráci.


Misijní Most Modlitby – Papežská misijní díla v letošním roce zvou všechny farnosti, aby se do
společného mostu modliteb za misie zapojili v sobotu 22. října večer, ideálně v 18 hodin. V příloze
naleznete podrobnosti.
Děkuji všem, kteří se s námi spojí v modlitbě ať už v kostelích, či aspoň v
rodinách.

Novénu k Misijní neděli můžete stáhnout na www.missio.cz nebo objednat v Národní kanceláři PMD

Misijní neděle – přípravu a průběh mohou doprovázet přednášky, besedy, videoprojekce, výstavy, adorace
a modlitba růžence. Lze použít také materiály vydané PMD – Novénu k MN, Misijní úvahy – Malá
zamyšlení na každý den, Misijní zpravodaj s přílohou a pro děti Misijní kalendář. Všechny materiály lze
objednat v Národní kanceláři PMD a u diecézních ředitelů. Děti se v průběhu Misijní neděle rády zapojují
do tradičních akcí PMD což je Misijní štrůdlování®, Misijní koláč®, Misijní jarmark®, Pohled pro misie®,
Misijní bonbónek apod., zpívají misijní hymnu, podílí se na přípravě liturgie i tím, že svými převleky
v obětním průvodu připomínají děti různých kontinentů. Ideální je přihlásit děti do Misijního klubka.

Za jakoukoliv podporu misií upřímně děkujeme a těšíme se na zprávy o Vašich misijních aktivitách!
Více informací: Papežská misijní díla, Na Kropáčce 30/1, 500 03 Hradec Králové, tel: 604 838 882,
číslo účtu: 72540444/2700, pmd@missio.cz, www.missio.cz.