Jdi na obsah Jdi na menu

 Dobrý den, srdečně vás vítáme na stránkách křižovnické farnosti

sv. Petra a Pavla v Unhošti...

Příspěvky

Poselství Svatého otce Františka pro postní dobu 2024

Drazí bratři a sestry,
když se náš Bůh zjevuje, sděluje nám svobodu: „Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, já jsem tě vyvedl
z egyptské země, z domu otroctví“ (Ex 20,2). Takto začíná Desatero dané Mojžíšovi na hoře Sinaj. Lid
dobře ví, o jakém vyvedení Bůh mluví. Zkušenost otroctví je stále vtištěná do jeho těla. Desatero
přikázání dostávají na poušti jako cestu ke svobodě. Říkáme-li jim „přikázání“, zdůrazňujeme tím sílu
lásky, s níž Bůh vychovává svůj lid. Je to vskutku rázná výzva, výzva ke svobodě. Nezavršuje se jedinou
událostí, protože dozrává na cestě. Stejně jako Izrael na poušti stále nese v sobě Egypt – neboť často
oplakává minulost a reptá proti nebi a proti Mojžíšovi – tak i dnes v sobě Boží lid nosí tíživá pouta a
musí se rozhodnout je odhodit. Uvědomujeme si to, když nám chybí naděje a bloudíme životem jako
pustinou, bez zaslíbené země, ke které bychom měli společně směřovat.

Papež k postní době: Skrze poušť nás Bůh vede ke svobodě

Dnes, ve čtvrtek 1. února, vydal Svatý otec poselství k postní době 2024, v němž vyzývá k rozjímání, solidaritě a svobodě. Papež František představuje postní dobu jako čas obrácení, během něhož musíme bojovat s pokušeními, abychom našli cestu k osvobozujícímu Bohu.

Poselství Svatého otce Františka k 32. Světovému dni nemocných 11. února 2024

„Není dobré, aby člověk byl sám“ (Gn 2,18). Bůh, který je láska, na počátku stvořil člověka pro
společenství a vepsal do jeho bytí přirozenou schopnost navazovat vztahy. Náš život, utvářený
k obrazu Trojice, je tedy povolán k tomu, aby se naplňoval v dynamice vztahů, přátelství a vzájemné
lásky. Jsme stvořeni k tomu, abychom přebývali spolu, a nezůstávali samotní. A právě proto, že tento
záměr společenství je tak hluboce vepsán do lidského srdce, zkušenost opuštěnosti a osamělosti nás
děsí a je bolestná či přímo nelidská. Ještě víc se to projevuje v období slabosti, nejistoty a neurčitosti,
které je často způsobeno nástupem nějaké vážné nemoci.

Staň se donátorem

POSLÁNÍ

Posláním Donátoru Praha je vytvořit velkou rodinu malých dárců, kterým záleží na budoucnosti pražské arcidiecéze.

Donátor Praha je platforma zřízená Arcibiskupstvím pražským na podporu fondu pro zajištění mezd kněží, kteří působí v pražské arcidiecézi; pro dary jednotlivým farnostem a podporu charitativních a pastoračních projektů.

Fond mzdové podpory (služného) duchovních v arcidiecézi byl založen 4. 3. 2021, jedná se o účetní fond Arcibiskupství pražského.