Jdi na obsah Jdi na menu

 Dobrý den, srdečně vás vítáme na stránkách křižovnické farnosti

sv. Petra a Pavla v Unhošti...

Příspěvky

Přípravný materiál k Jubilejnímu roku 2025

Přípravný materiál k Jubilejnímu roku 2025 - "Nauč nás modlit se. Prožívání Roku modlitby v přípravě na Jubileum 2025"

Poselství Svatého otce Františka pro postní dobu 2024

Drazí bratři a sestry,
když se náš Bůh zjevuje, sděluje nám svobodu: „Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, já jsem tě vyvedl
z egyptské země, z domu otroctví“ (Ex 20,2). Takto začíná Desatero dané Mojžíšovi na hoře Sinaj. Lid
dobře ví, o jakém vyvedení Bůh mluví. Zkušenost otroctví je stále vtištěná do jeho těla. Desatero
přikázání dostávají na poušti jako cestu ke svobodě. Říkáme-li jim „přikázání“, zdůrazňujeme tím sílu
lásky, s níž Bůh vychovává svůj lid. Je to vskutku rázná výzva, výzva ke svobodě. Nezavršuje se jedinou
událostí, protože dozrává na cestě. Stejně jako Izrael na poušti stále nese v sobě Egypt – neboť často
oplakává minulost a reptá proti nebi a proti Mojžíšovi – tak i dnes v sobě Boží lid nosí tíživá pouta a
musí se rozhodnout je odhodit. Uvědomujeme si to, když nám chybí naděje a bloudíme životem jako
pustinou, bez zaslíbené země, ke které bychom měli společně směřovat.

Papež k postní době: Skrze poušť nás Bůh vede ke svobodě

Dnes, ve čtvrtek 1. února, vydal Svatý otec poselství k postní době 2024, v němž vyzývá k rozjímání, solidaritě a svobodě. Papež František představuje postní dobu jako čas obrácení, během něhož musíme bojovat s pokušeními, abychom našli cestu k osvobozujícímu Bohu.

Poselství Svatého otce Františka k 32. Světovému dni nemocných 11. února 2024

„Není dobré, aby člověk byl sám“ (Gn 2,18). Bůh, který je láska, na počátku stvořil člověka pro
společenství a vepsal do jeho bytí přirozenou schopnost navazovat vztahy. Náš život, utvářený
k obrazu Trojice, je tedy povolán k tomu, aby se naplňoval v dynamice vztahů, přátelství a vzájemné
lásky. Jsme stvořeni k tomu, abychom přebývali spolu, a nezůstávali samotní. A právě proto, že tento
záměr společenství je tak hluboce vepsán do lidského srdce, zkušenost opuštěnosti a osamělosti nás
děsí a je bolestná či přímo nelidská. Ještě víc se to projevuje v období slabosti, nejistoty a neurčitosti,
které je často způsobeno nástupem nějaké vážné nemoci.