Jdi na obsah Jdi na menu

Aktuality

Příspěvky

Přípravný materiál k Jubilejnímu roku 2025

Přípravný materiál k Jubilejnímu roku 2025 - "Nauč nás modlit se. Prožívání Roku modlitby v přípravě na Jubileum 2025"

Poselství Svatého otce Františka pro postní dobu 2024

Drazí bratři a sestry,
když se náš Bůh zjevuje, sděluje nám svobodu: „Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, já jsem tě vyvedl
z egyptské země, z domu otroctví“ (Ex 20,2). Takto začíná Desatero dané Mojžíšovi na hoře Sinaj. Lid
dobře ví, o jakém vyvedení Bůh mluví. Zkušenost otroctví je stále vtištěná do jeho těla. Desatero
přikázání dostávají na poušti jako cestu ke svobodě. Říkáme-li jim „přikázání“, zdůrazňujeme tím sílu
lásky, s níž Bůh vychovává svůj lid. Je to vskutku rázná výzva, výzva ke svobodě. Nezavršuje se jedinou
událostí, protože dozrává na cestě. Stejně jako Izrael na poušti stále nese v sobě Egypt – neboť často
oplakává minulost a reptá proti nebi a proti Mojžíšovi – tak i dnes v sobě Boží lid nosí tíživá pouta a
musí se rozhodnout je odhodit. Uvědomujeme si to, když nám chybí naděje a bloudíme životem jako
pustinou, bez zaslíbené země, ke které bychom měli společně směřovat.

Papež k postní době: Skrze poušť nás Bůh vede ke svobodě

Dnes, ve čtvrtek 1. února, vydal Svatý otec poselství k postní době 2024, v němž vyzývá k rozjímání, solidaritě a svobodě. Papež František představuje postní dobu jako čas obrácení, během něhož musíme bojovat s pokušeními, abychom našli cestu k osvobozujícímu Bohu.

Poselství Svatého otce Františka k 32. Světovému dni nemocných 11. února 2024

„Není dobré, aby člověk byl sám“ (Gn 2,18). Bůh, který je láska, na počátku stvořil člověka pro
společenství a vepsal do jeho bytí přirozenou schopnost navazovat vztahy. Náš život, utvářený
k obrazu Trojice, je tedy povolán k tomu, aby se naplňoval v dynamice vztahů, přátelství a vzájemné
lásky. Jsme stvořeni k tomu, abychom přebývali spolu, a nezůstávali samotní. A právě proto, že tento
záměr společenství je tak hluboce vepsán do lidského srdce, zkušenost opuštěnosti a osamělosti nás
děsí a je bolestná či přímo nelidská. Ještě víc se to projevuje v období slabosti, nejistoty a neurčitosti,
které je často způsobeno nástupem nějaké vážné nemoci.

Staň se donátorem

POSLÁNÍ

Posláním Donátoru Praha je vytvořit velkou rodinu malých dárců, kterým záleží na budoucnosti pražské arcidiecéze.

Donátor Praha je platforma zřízená Arcibiskupstvím pražským na podporu fondu pro zajištění mezd kněží, kteří působí v pražské arcidiecézi; pro dary jednotlivým farnostem a podporu charitativních a pastoračních projektů.

Fond mzdové podpory (služného) duchovních v arcidiecézi byl založen 4. 3. 2021, jedná se o účetní fond Arcibiskupství pražského.

Celostátní setkání animátorů proběhne v Kroměříži

Sekce pro mládež ČBK pořádá ve dnech 12. - 17. srpna 2024 v Kroměříži Celostátní setkání animátorů (CSA), které je určeno pro všechny aktivní mladé. Cílem setkání je vzdělávání a formace mladých animátorů z České republiky.

Naléhavý úmysl Celosvětové sítě modlitby s papežem na měsíc leden 2024

Modleme se, aby Bůh zasel semínka míru do srdcí představitelů zemí trpících válkami.

Komentáře k úmyslům Celosvětové sítě modlitby s papežem na 1. čtvrtletí 2022

Přinášíme komentáře k jednotlivým úmyslům Apoštolátu modlitby papeže Františka pro první čtvrtletí roku 2022.

Adventní zastavení pro manžele 2023

Srdečně zveme manželské páry k zastavení v sobotu  9. prosince od 15.00 do 18.00 v sále Pastoračního střediska, Kolejní 4, Praha 6 – Dejvice (Sv. Vojtěch). Zastavení je přípravou na obnovu manželského slibu ve svátek Svaté rodiny 31. 12. 2023. Duchovní obnovou na téma slova manželského slibu bude provázet P. Josef Stuchlý SJ, který vystudoval psychologii v Bostonu a působí mimo jiné mezi vysokoškolskými studenty v Brně.

Poselství papeže Františka k 38. Světovému dni mládeže 2023

Drazí mladí!
Letos v srpnu jsem se setkal se stovkami tisíc vašich vrstevníků z celého světa, kteří se sešli
v Lisabonu na Světových dnech mládeže. V době pandemie, uprostřed tolika nejistot, jsme živili naději,
že se tuto velkou oslavu setkání s Kristem a ostatními mladými lidmi podaří uskutečnit. Tato naděje se
naplnila a pro mnohé z nás, kteří jsme tam byli přítomni – včetně mě –, předčila všechna očekávání!
Jak krásné bylo naše setkání v Lisabonu! Skutečný zážitek proměny, záplavy světla a radosti!

Silvestrovské putování po Via Sancta Mariana

Vážení a milí poutníci, přátelé Via Sancta Mariana,

srdečně vás zveme už na třetí společné putování z Prahy do Staré Boleslavi!

Podobně jako vloni je v naší zemi, stejně jako v mnohých dalších, vážný stav zdravotního ohrožení, s kterým se musíme potýkat. V našem okolí jsou kolem každého z nás oběti, které si Pán povolává k sobě. Chceme být solidární se všemi, kteří prožívají ztráty svých blízkých, kteří jsou nemocní, kteří se nemocným věnují a potřebují morální, duchovní posilu. Chceme prosit Pannu Marii, Palladium země české, ať nás chrání v těchto zkouškách lidskosti a překonáme toto těžké období s pomocí Boží. Kéž nás tyto zkoušky posílí v lidské zralosti, ohleduplnosti, obětavosti, nalézání dobra pro naše bližní. Chceme v modlitbě myslet na ty, kteří přebírají odpovědnost za tuto zem, aby ji brali vážně a pravdivě konali své úkoly.

XII. celostátní katechetický kongres

Přijměte pozvání na XII. celostátní katechetický kongres, který se uskuteční pod záštitou ČBK ve dnech od 10. do 12. listopadu 2023 v Kroměříži. Ústředním tématem kongresu bude Umění komunikace.

Pro každého, kdo se osobně setkal s Ježíšem a zejména pro ty, kteří se podílejí na misijní, pastorační a katechetické službě církve, je výzvou komunikovat adekvátním způsobem obsah křesťanské víry.

Tammím 10.-12. 11. pro mladé muže

Jako každým rokem se i letos ve dnech 10.-12. listopadu 2023 v pražském semináři uskuteční duchovní obnova pro mladé muže od 15 do 30 let. Letošní víkend bude na téma: Víra. Společně s knězem královéhradecké diecéze o. Filipem Duškem budeme nacházet odpovědi na otázky: „Co je víra? Co pro nás víra znamená? Čemu a komu v dnešní době věříme?“ Celé téma se bude nést v duchu osobního příběhu o. Filipa Duška a jeho životní cestě k víře a ke kněžství.

Naléhavý úmysl Celosvětové sítě modlitby s papežem na měsíc říjen 2023

Modleme se za to, abychom zakusili krásu modlitby růžence Papež František po nedělní modlitbě Anděl Páně nám, podobně jako v minulosti, připomněl dvojí duchovní těžiště měsíce října slovy: „Dnes začíná měsíc říjen, měsíc růžence a misií.“ A pokračoval ve své myšlence: „Vyzývám všechny, aby zakusili krásu modlitby růžence, rozjímali s Marií o Kristových tajemstvích a vzývali její přímluvu za potřeby církve a světa.“

Národní svatováclavská pouť 2023

Vážení a milí přátelé,

pro letošní rok 2023 se Kapitule sv. Kosmy a Damiána ve Staré Boleslavi podařilo zístat dotaci od Středočeského kraje na Národní svatováclavskou pouť a to znamená, že kromě duchovního programu pro Vás připravujeme s radostí a láskou následující:

DEKRET APOŠTOLSKÉ PENITENCIÁRIE KE SVĚTOVÉMU DNI PRARODIČŮ A SENIORŮ 23. ČERVENCE 2023

Apoštolská penitenciárie pro růst zbožnosti věřících a zajištění spásy duší vyhovuje na základě pravomocí, které jí z Boží prozřetelnosti svěřil Svatý otec František, nedávné žádosti předložené nejdůstojnějším kardinálem Svaté římské církve, Kevinem Josephem Farrellem, prefektem Dikasteria pro laiky, rodinu a život, u příležitosti již třetího Světového dne prarodičů a seniorů, jejž Svatý otec ustanovil na čtvrtou neděli v měsíci červenci a letos se bude konat na téma „Jeho milosrdenství trvá od pokolení do pokolení“ (Lk 1,50), a laskavě uděluje z nebeských pokladů církve plnomocné odpustky za obvyklých podmínek (svátostná zpověď, eucharistické přijímání a modlitba na úmysl Svatého otce) prarodičům, seniorům a všem věřícím, kteří se 23. července 2023, motivováni opravdovým duchem pokání a lásky, zúčastní u příležitosti 3. Světového dne prarodičů a seniorů na  slavnostní liturgii, které bude předsedat Svatý otec František v papežské bazilice ve Vatikánu, anebo se zúčastní různých obřadů, jež se budou konat po celém světě, plnomocný odpustek, který může být také na způsob přímluvy určen duším v očistci.