Jdi na obsah Jdi na menu

ÚMYSLY SVATÉHO OTCE FRANTIŠKA A NÁRODNÍ ÚMYSLY PRO ROK 2024 SVĚŘENÉ CELOSVĚTOVÉ SÍTI MODLITBY S PAPEŽEM (APOŠTOLÁTU MODLITBY)

3. 9. 2023
article preview

LEDEN

Úmysl papeže
Za dar rozmanitosti v církvi
Modleme se, aby křesťanská společenství s pomocí Ducha Svatého v rozmanitosti charizmat
rozpoznala své obdarování a v různosti liturgických tradic uvnitř katolické církve objevila své
bohatství.
Národní úmysl
Za studenty
Modleme se, aby studenti dobře využívali čas k prohlubování poznání i k rozvoji svěřených
darů.

ÚNOR

Úmysl papeže
Za nevyléčitelně nemocné
Modleme se, aby nevyléčitelně nemocní i jejich rodiny měli veškerou kvalitní lékařskou péči
a nezbytnou lidskou podporu.
Národní úmysl
Za správce církevního majetku
Modleme se, aby ti, kdo spravují majetek církve, měli dary prozíravosti, odvahy
a zodpovědnosti.

BŘEZEN

Úmysl papeže
Za mučedníky dneška

Modleme se, aby ti, kteří v různých částech světa pro evangelium riskují své životy, byli pro
církev zdrojem odvahy a misijního zápalu.
Národní úmysl
Za kajícníky
Modleme se, aby ti, kdo dosud odkládali svátost smíření, nalezli cestu k setkání s milosrdným
Kristem.

DUBEN

Úmysl papeže
Za docenění role ženy
Modleme se, aby ženám v každé kultuře byla přiznána jejich důstojnost a bohatství a aby
ustala diskriminace, které v různých částech světa čelí.
Národní úmysl
Za nově pokřtěné
Modleme se za ty, kdo byli o Velikonocích pokřtěni, aby vytrvali v následování Krista.

KVĚTEN

Úmysl papeže
Za formaci řeholnic, řeholníků a seminaristů
Modleme se, aby řeholnice, řeholníci a seminaristé dozrávali na své cestě povolání díky
lidské, pastorační, duchovní a komunitní formaci, a stávali se tak věrohodnými svědky
evangelia.
Národní úmysl
Za mistrovství světa v hokeji v Praze a Ostravě
Modleme se, aby sportovci i diváci mistrovství světa v hokeji dostali novou inspiraci v úsilí
o férový přístup k životu a o harmonii duše a těla.

ČERVEN

Úmysl papeže
Za všechny, kdo jsou na útěku ze své vlasti
Modleme se, aby ti, kdo prchají před válkou nebo hladem a jsou nuceni podnikat cesty plné
nebezpečí a násilí, našli v hostitelských zemích laskavé přijetí a nové životní příležitosti.

Národní úmysl
Za volby do Evropského parlamentu
Modleme se, aby poslanci zvolení do Evropského parlamentu respektovali přirozený řád
vepsaný Bohem do stvoření a usilovali o opravdovou spravedlnost.

ČERVENEC

Úmysl papeže
Za nemocné, o které pečujeme v pastoraci
Modleme se, aby svátost pomazání nemocných dávala sílu samotného Pána těm, kdo ji
přijímají, i jejich blízkým a aby se stále více stávala viditelným znamením milosrdenství
a naděje pro všechny.
Národní úmysl
Za kněze v duchovní správě
Modleme se, aby kněží ustanovení do nových farností byli dobře přijati věřícími a plodně
navázali na své předchůdce.

SRPEN

Úmysl papeže
Za vrcholné politiky
Modleme se, aby političtí představitelé sloužili svému lidu nasazením pro všestranný lidský
rozvoj i společné dobro a péčí o ty, kdo ztratili práci, s upřednostněním nejchudších.
Národní úmysl
Za účastníky exercicií
Modleme se, aby se ti, kdo se účastní duchovních a prázdninových pobytů, otevřeli Božímu
vedení a načerpali nové síly pro své poslání.
ZÁŘÍ

Úmysl papeže
Za trpící Zemi
Modleme se, aby každý z nás věnoval pozornost bolestnému volání Země a obětí přírodních
katastrof a klimatických změn a abychom se osobně nasazovali v péči o svět, který obýváme.
Národní úmysl

Za novomanžele
Modleme se, aby ti, kdo vstupují do manželství, vytrvali v lásce, věrnosti a vzájemné
velkorysosti.

ŘÍJEN

Úmysl papeže
Za společně sdílené poslání
Modleme se, aby si církev nadále všestranně osvojovala synodální způsob života vyznačující
se společnou odpovědností za růst spolupráce, jednoty a poslání sdíleného mezi kněžími,
řeholníky a laiky.
Národní úmysl
Za synodu o synodalitě
Modleme se, aby setkání synody v Římě prospělo církvi po celé planetě.

LISTOPAD

Úmysl papeže
Za všechny, kteří ztratili dítě
Modleme se, aby všichni rodiče, kteří truchlí nad úmrtím syna nebo dcery, našli ve svém
společenství podporu a získali od Ducha Utěšitele pokoj srdce.
Národní úmysl
Za pečující
Modleme se, aby ti, kdo dlouhodobě pečují o potřebné, nalézali prostor na obnovu svých sil
v Božím slově, svátostech a přátelských vazbách.

PROSINEC

Úmysl papeže
Za poutníky naděje
Modleme se, aby nás nadcházející jubilejní rok posílil ve víře, pomohl nám rozpoznat
uprostřed našich životů vzkříšeného Krista a proměnil nás v poutníky křesťanské naděje.
Národní úmysl
Za osamělé
Modleme se za ty, kdo jsou sami, aby prožili Boží blízkost a požehnání.

 

Vatikán, 31. prosince 2022

František