Jdi na obsah Jdi na menu

Aktuality

Příspěvky

Liturgická instrukce k postojům při mši

Otec arcibiskup nás vybízí abychom se zamysleli nad postoji při mši svaté a vše dělali tak, aby to nenarušovalo chod mše i její posvátno. Více v jeho dopisu níže:

Společenství Eucharistická hodina

Arcibiskup pražský Mons. Jan Graubner zřídil duchovní společenství věřících Eucharistická hodina. Je to duchovní společenství věřících svěřené pod ochranu sv. Norberta. Členství vzniká zapsáním do matriky členů, která je vedena na Strahovském opatství premonstrátského řádu.

Týden modliteb za jednotu křesťanů

Povinností všech křesťanů usilovat o jednotu a pracovat pro ni. Nejdůležitější však je se za ni modlit. Jednota křesťanů je totiž dar, který nám už u Otce vyprosil Pán Ježíš Kristus.

Naléhavý úmysl Celosvětové sítě modlitby s papežem na měsíc leden 2023

Modleme se za ukrajinské i ruské matky, které ve válce ztratily své děti

Papež František vyzývá, abychom nezapomínali. Nezapomínejme! Když zbraně mlčí, je to
vždy dobrý den. A vždycky je špatný den, když zbraně mohou mlčet, ale nemlčí. Ve válce
o Evropu a o nový světový řád, která se už více než deset měsíců vede na Ukrajině, byl den,
který je pro pravoslavné Štědrým dnem a pro zbytek křesťanstva Zjevením Páně, dnem velmi
špatným, smutným a nelítostným ještě více než jiné dny tohoto masakru, slovy papeže
Františka, „šíleným a svatokrádežným“.

Žehnání koledníkům Tříkrálové sbírky 2023

Tříkrálová sbírka je největší dobročinnou sbírkovou akcí v České republice. Do její organizace a průběhu koledování se každoročně zapojí více než 70 tisíc dobrovolníků, kteří do kasiček vyberou desítky milionů korun (v roce 2020 to bylo přes 130 milionů, za celou dobu existence sbírky už 1,5 miliardy korun).

Pastýřský list III.

Milé sestry a bratři,
přišli jsme k eucharistické hostině a sám Hostitel nás zve ke stolu a říká: Vezměte a jezte.
Připravil božskou hostinu, nabízí nám sám sebe, nebo jak říkali už církevní otcové, nabízí
andělský chléb, nebeský chléb, lék nesmrtelnosti, pokrm na cestu... Nabízí se, že sám do nás
vstoupí, aby nás posvětil, chce být pro nás posilujícím chlebem, abychom v jeho síle dokázali
uskutečnit veliké poslání, které jsme dostali od Otce.

Pastýřský list II.

Milé sestry a bratři,
jestli jsme se na dnešní mši svatou připravili podle toho, co jsme si řekli minule, začali jsme
dnešní bohoslužbu radostněji než jindy. Jestli se v nás nic krásného neudálo, nevzdávejme se
a pokračujme v pronikání do tajemného setkání s Bohem. Dnes se zamysleme na druhou částí
mše svaté.

Pastýřský list arcibiskupa Graubnera

Drazí bratři a sestry,
vstupujeme do posvátné doby adventní, která nás má připravit na setkání s Kristem, který
přichází. Mysleme tentokrát nejen na Vánoce, které jsou jednou za rok, ale i na příchod Krista
do našich srdcí ve svatém přijímání. To prožíváme mnohem častěji. V mnoha synodálních
kroužcích se mluvilo o mši svaté a volalo se o pomoc k lepšímu prožívání. Nabízím malou
pomoc prostřednictvím tohoto listu, který budeme číst na pokračování po tři neděle. Dovolte
mi použít jednoduchý jazyk, aby rozuměly i děti, a poprosit vás, abyste se k tématu vrátili při
domácím rozhovoru.

DOPIS NÁRODNÍHO ŘEDITLE PAPEŽSKÝCH MISIJNÍCH DĚL K MISIJNÍ NEDĚLI 23. ŘÍJNA 2022

Milí přátelé misií,
příští neděli budeme slavit jako každý rok Světový den misií, Misijní neděli. Téma „Budete mými svědky“
(Sk 1,8) zvolil Svatý otec s naléhavostí dnešní doby, abychom v duchu těchto slov žili misijní rozměr ve
vlastní církvi, ve svém okolí, ale také s Církví celosvětovou.

Workshop „Nedělní školy pro kostelníky“

Královská kanonie premonstrátů na Strahově a Národní památkový ústav zvou k účasti na workshopu „Nedělní školy pro kostelníky“ zakončeného liturgií nešpor s představením textilní památky opatem strahovským Péče o historický liturgický textil nejen pro kostelníky 25. září 2022, 13.00 – 18.00.

Prohlášení ke komunálním a senátním volbám na podzim roku 2022

Drazí věřící, sestry a bratři,
období letošních podzimních voleb do obecních zastupitelstev a do části
Senátu je poznamenáno následky pandemie Covidu, válkou na Ukrajině a s tím
související neradostnou ekonomickou situací. Tyto i další vlivy vedou k sílícímu
sociálnímu napětí ve společnosti. Jako křesťané nikdy nezapomínejme, že náš život
je cesta za Pravdou a s Pravdou, totiž s Kristem, který je „cesta, pravda a život“ (Jan
14,6).

Prohlášení České biskupské konference k aktuální situaci na Ukrajině

Čeští a moravští biskupové jednoznačně odsuzují ruskou agresi na Ukrajinu
a vyjadřují svou plnou podporu Ukrajině.